Juba üle 20 aasta Eesti metsandusettevõte!Metsakinnistute ost

Kinnistu müügisoovi korral palun võtke meiega ühendust, kas kontaktvormi kaudu või helistades kontaktnumbril. Esmase hinnangu saame kinnistu kohta anda kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel. Samuti tuleb kasuks omaniku informatsioon metsa ajaloo kohta nagu eelnevalt tehtud hooldustööd ja raied, looduskaitselised piirangud ja häiringud.

Seejärel läheb meie taksaator juba metsa hindama, et saada aktuaalne ülevaade puistust. Tavapäraselt võtab tööde planeerimine, välitööd ja vormistamine aega kuni üks nädal ning seejärel saame teha Teile juba konkreetse hinnapakkumise kinnistule.

Kinnistu müügihinnas kokkuleppele jõudmise korral toimub selle ostu-müügilepingu vormistame notaris osapooltele sobival ajal ja kohas. Loomulikult aitame ja selgitame maaomanikule tehinguga kaasnevaid bürokraatlikke nüansse ning samuti võtame notari tasu enda kanda. Kinnistu osalise müügi korral oleme valmis võtma mõõdistustööd ja -kulud enda kanda.

Metsa Müük ostab teie metsamaa ilma vahendustasuta ning pakub metsa ostul õiglast hinda ning kiiret sujuvat asjaajamist!

Mis saab Teie metsakinnistust pärast müüki?

Meie investeerime Eesti metsadesse pikaajalise kava alusel ning viime metsas läbi metsamajandamistöid vastavalt puistu seisundile ja seadusandlusele.

Sealjuures teostame uuendusraiet, kui mets on küps või kahjustatud, istutame uued puud, hooldame, valgustame, kaitseme ulukikahjustuste eest ning vajadusel korrastame kraavisüsteemid.

Miliseid kinnistuid me ostame?

Oleme huvitatud metsa- kui ka põllumaadest, nii tulundusmetsadest kui ka looduskaitselistest kinnistutest. Samuti ostame hoonestatud kinnistuid.

Juhul, kui Te soovite müüa osa kinnistust, siis aitame korraldada maa lahkumõõtmise, mille kulud oleme valmis võtma enda kanda. Kui olete metsakinnistut müümas, võtke kindlasti hinnapakkumine ka meilt. Samuti võivad meie eksperdid anda juriidilist nõu ka juhul, kui Teil on metsa müügi või ostuga seonduvaid küsimusi olenemata meie osalusest tehingus.


Raieõiguse Ost/Müük

Ostame raieõigust teie metsakinnistul!

Ostame raieõigust teie metsakinnistul. Kuigi, see pole meie põhitegevuseks, oleme Mandri-Eestis huvitatud ka raieõiguse pakkumistest. Raietöödest loe lähemalt SIIT.

Kuidas toimub Raieõiguse Müük?

Raieõiguse müük saab toimuda kahel erineval viisil:

1. Raieõigus fikseeritud hinnaga

2. Raieõigus realiseeritud sortimentatsiooni alusel

Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga ehk kasvava metsa raieõiguse müük tähendab, et raieõiguse lepingus lepitakse kokku raieala suuruses ja fikseeritakse selle müügihind. Maaomanikule tasub ostja kohe või enne raietööde algust kokkulepitud hinna.

Raieõiguse müük metsast väljaveetud metsamaterjali alusel tähendab, et metsaomanik saab tulu täpselt selle materjali kogusummast, mis metsast kokkuostu veetakse.

Mis eristab neid kahte enim?

Esimene variant, ehk raieõiguse müük fikseeritud hinnaga kaitseb metsaomanikku eelkõige sel juhul, kui metsandusturul peaksid materjali kokkuostu hinnad langema (nagu on juhtunud 2019 aasta suvel tänu Euroopas levivale üraskite kahjustustele), kuna lepingus on kokkulepitud ja fikseeritud tihumeetri hind, siis metsaomanik on selliste olukordade eest kaitstud. Samal ajal, kui hinnad peaks aga vahepeal näiteks tõusma, võib hüpoteetiline lisatulu saamata jääda.

Teine variant, ehk raieõiguse müük metsamaterjali väljaveo alusel on metsaomanikule pigem riskantsem, kuna metsamaterjali hinnad võivad langeda, samas kui peaks olema aga müügitehingu hetkel turu madalaimad hinnad, on suur tõenäosus, et materjali hind tulevikus tõuseb, on just see variant metsaomanikule parim.

Olenemata valikust, soovitame alati ennem raieõiguse müüki konsulteerida eksperdiga. Samuti on igas kohalikus omavalituses asjatundja, kelle poole saab alati pöörduda. Samas, tihti on kasumlikum müüa kinnistu koos metsaga.

Põllumaa ost

Ostame nii põllu- kui ka rohumaid

Põllumaa müügi korral küsige hinnapakkumist ka meilt! Oleme LignaMets OÜ sidusettevõte, mis on Eesti turul tegutsenud üle 20 aasta. Viimastel aastatel oleme suunanud oma fookuse põllumaade ostule, makstes konkurentsivõimelist hinda. Samuti võib küsida infot põllumaa müügi / müügis olevate põllukinnistute / põllumaade rentimise kohta.


Milliseid põllukinnistuid ostame?

 • Haritavat põllumaad
 • Rohumaad / heinamaad
 • Võsastunud põllumaad
 • Võsastunud rohumaad / heinamaad
 • Hüpoteegiga koormatud põllumaad
 • Taastamist vajavat põllumaad
 • Metsastunud põllumaad
 • Rendis olevat põllumaad
 • Põllumaad hoonetega
 • Põllumaad metsaga
 • Maamõõtmist vajavat põllumaad
 • Müügis olevad kinnistud


Mis määrab põllumaa hinna?

 1. Põllumaa suurus - haritava maa pindala kasvades suureneb ka põllumaa keskmine hektarihind
 2. Põllumaa viljakus - enim tehinguid tehakse maadega, mille mulla boniteet jääb keskmise kuni kõrgema viljakuse tasemele. Üle 6000 euro makstakse hektari eest, mille boniteet on suurem kui 54.
 3. Põllumaa asukoht ja ligipääsetavus
 4. Põllumaa seisukord - ostuhinda mõjutavad haritava maa kasutusajalugu, lisainvesteeringute vajadus, maaparandussüsteemid ja nende seisukord, muude tehnorajatiste olemasolu maa-alal
 5. Põllumaa kuulumine PRIA põllumassiivide hulka - registreeringu olemasolu võimaldab maaomanikul või rentnikul taotleda maa-alale toetust. Aastati on põllupidajatele väljamakstav summa mõnevõrra erinev, sest selle suurus oleneb taotlejate arvust. Eelmisel aastal oli ühtne pindalatoetus (ÜPT) koos rohestamise toetusega kokku 189 eur/ha. Lisaks on võimalik taotleda mahetoetust ja keskkonnasõbralikumajandaja toetust.

Kuidas toimub põllumaa müük?

Nii nagu metsamaa müügi puhul saame esmase hinnakalkulatsiooni teha ortofotode ja mullakaardi alusel. Kui maa kuulub PRIA põllumassiivide hulka, siis on meile teada informatsioon alates 2014ndast aastast kasvatatud põllukultuuride kohta, mille eest on küsitud toetust. Samuti tuleb kasuks maaomaniku poolt edastatud informatsioon põllumaa seisukorra ning kehtivate rendilepingute olemasolu kohta. Seejärel läheb meie ekspert põllumaad hindama, et saada ülevaade põllumaa reaalsest seisukorrast. Tavapäraselt võtab hinnapakkumise koostamine aega kuni üks nädal.

Kui oleme põllukinnistu müügihinnas kokkuleppele jõudnud, vormistame tehingu notaris osapooltele sobival ajal ja kohas. Küsimuste korral loomulikult aitame ja selgitame bürokraatlikke nüansse ning samuti võtame notari tasu enda kanda.

Rohumaa Ost

Samuti ostame rohumaid!

Rohumaa ostu puhul kehtivad üldiselt samasugused tingimused nagu põllumaa ostul.

Metsamajandus

Metsa Müük meeskond on kirglik metsanduse suhtes ning seda kirge rakendame ka metsi majandades.

Metsamajanduses leiame lahenduse ka kõige keerukamatele probleemidele.

Kuna metsamajandus on kompleksne, pikk ja omaette teemat vääriv, oleme sellele pühendanud eraldi leheküljele.


Loe metsamajandusest edasi SIIT

Metsa Müük ettevõttest!

Metsa müük OÜ on LignaMets OÜ sidusettevõte. Aadressil mets.ee saate tutvuda meie kontserni LignaMets OÜ (endise nimega Lignator Mets) tausta ja meeskonnaga. Oleme üle kahekümne aasta Eesti metsandusturul tegutsenud ettevõte. Meie metsanduslik taust ulatub välja 90ndatesse.Tänu pikaajalisele metsanduskogemusele tunneme hästi Eesti metsandussektorit ja suudame pakkuda erametsaomanikele parimaid lahendusi.

Meie meeskonda kuuluvad atesteeritud taksaatorid, metsakasvatajad ja metsakorraldajad, kes teevad oma tööd armastusest metsanduse vastu. Meie metsainimeste hulgas leiab nii kala- kui ka jahimehi, mesinikke ja hobusekasvatajaid.

Kasulikke viiteid ning lugemist metsaomanikule

Kuna internet ja tänane Eesti metsaturg on täidetud infoküllusega, siis oleme koondanud oma kodulehele asjakohased ja usaldusväärsed leheküljed. Lisaks võite lugeda meie metsanduseksperdi arvamus BLOGI.

Teemakaardid ja informatsioon:


Metsa inventeerimisandmed interaktiivse kaardirakendusega asuvad riiklikus metsaportaalis

Kitsendused, looduskaitselised piirangud, Natura alad, muinsuskaitse objektide asukohad jm informatsioon on koondatud Maa-ameti kaardiregistrisse

Katastriplaane ja piiriprotokolle saab tellida vastava maakonna ametniku poole pöördudes SIIA

Riiklikud ametiasutused:


Keskkonnaameti poole pöördudes saab vastused metsamajandamisküsimuste ja looduskaitseliste piirangute suhtes

Kõik vajalik erametsaomanikule Erametsakeskuse kodulehelt

Puiduhindade statistika on leitav Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kodulehelt kodulehelt

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) saab taotleda toetusrahasid:

Äriregistrist saab kontrollida ettevõtte detaile

Keskkonnainspektsioon (lühinumber 1313) teostab järelvalvet metsas

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA

Metsakinnistute omaniku staatust saab vaadata E-kinnisturaamatust (tasuline)

Riigimetsa Majandamise Keskus, kus lisaks riigimetsa majandamise põhimõtele leiab huvitavat ja kasulikku informatsiooni matkaradade ja ürituste kohta: RMK kodulehekülg
Seadused ja eeskirjad:


Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Looduskaitseseadus

Veeseadus

Metsa ost õiglase hinnaga