Ettevõte, mis on ja jääb eestlastele!

Eesti metsandusettevõte juba 17 aastat

51%

Eestimaast on kaetud metsaga!

Eestlastena on meie üks suurimaid varasid rikkalik loodus ning mets on meie rahvuslik pärand.

“Metsa Müük OÜ on tegutsenud Eesti turul pikaajaliselt omades metsandussektoris väga head mainet. Soovitan Metsa Müük OÜ-ga koostööd!”

Mart Erik

Kristjan Saar

Metsaekspert

Hoolitseme kirglikult selle eest, et Eesti metsasus jätkuvalt kasvaks!

üksik puu

OstameTEIE METSAKINNISTU!

Esmase hinnapakkumise saame Teile teha kehtiva metsamajandamiskava ja kaardimaterjalide alusel. Samuti tuleb kasuks omaniku poolt edastatud informatsioon metsa kohta näiteks eelnevad hooldus- ja raietööd, häiringud. Seejärel läheb meie taksaator metsa hindama, et saada ülevaade metsast. Tavapäraselt võtab tööde planeerimine ja välitööd aega kuni üks nädal ja seejärel saame teha Teile konkreetse hinnapakkumise kinnistule. Kui oleme kinnistu müügihinnas kokkuleppele jõudnud, vormistame tehingu notaris Teile sobival ajal ja kohas. Loomulikult aitame ja selgitame Teile kaasnevaid bürokraatlikke nüansse ning samuti võtame notari tasu enda kanda.

Mis saab Teie metsakinnistust peale müüki? Meie investeerime Eesti metsadesse pikaajalise kava alusel ning viime metsas läbi metsamajandamistöid vastavalt puistu seisundile. Sealjuures teostame uuendusraiet, kui mets mets on küps või kahjustatud, istutame uued metsapuud, hooldame, valgustame, kaitseme ulukikahjustuste eest ning vajadusel korrastame kraavisüsteemid.

Miliseid kinnistuid me ostame? Metsamaa müüjad on viimastel aastatel olnud aktiivsed seda kallinenud puiduhindade tõttu. Meie oleme huvitatud nii metsaga kui ka metsata maadest. Samuti ostame metsamaad koos põllu- ja rohumaaga. Juhul, kui Te soovite müüa osa kinnistust, siis aitame korraldada maa lahkumõõtmise, mille kulud võtame samuti enda kanda.

Kuidas toimubMetsa Müük

Metsa müümine on nagu iga teinegi kinnisvaratehing. Selle jaoks tasub teha turu-uuring leides mitmete pakkumiste saamisel oma kinnistule parim hind. Peamiselt kujundavad hinda metsamaal kasvavad puud (liik, kogus, kvaliteet) ja metsamaa suurus. Lisaks mängivad olulist rolli kaugus teest ja puidutööstusest.

Mida tasub meeles pidada enne kinnistu müüki? Metsa müügitehing vormistatakse notariaalselt ja kinnistu ostu-müügi lepingu sõlmimise hetkest vastutab metsa eest uus omanik. Notariaalse lepingu sõlmimisel on kõige olulisem jälgida järgmisi punkte. 1. Teie nimi ja isikukood on korrektne. 2. Ainult maatükk(id), mida müüte on kajastatud lepingus 3. Lepingus on kokku lepitud müügisumma 4. Teie õige pangakontonumber 5. Metsaostu summa on eelnevalt kantud ostja poolt notari deposiiti.

Kindlasti ärge sõlmige mittenotariaalseid ostu-müügilepinguid, eellepinguid, laenulepinguid, võlalepinguid või notariaalset kinnistu kasutusvalduslepingut. Taolised lepingutüübid võivad seada Teid ootamatusse olukorda, millest taganeda on keeruline või lubatud rahasumma kättesaamine võimatu.

Metsa hooldamineja majandamine

Metsas aset leidvas eluringis on oluline kasutada erinevaid metsakasvatuslikke võtteid, et suunata puistu liigilist koosseisu ja kasvukäiku. Metsakasvatuslikud tööd on mahukad, kulukad ning nõuavad metsakasvataja kaasamist.

Metsahooldustööd on järgmised: metsa looduslikule uuenemisele kaasaaitamine, istutamine, külvamine, kultuurihooldus, valgustusraie. Metsahoolduse juurde kuulub ka metsa sanitaarse seisundi jälgimine. Selleks tuleks aeg-ajalt ikka metsa külastada ja jälgida metsas aset leidvaid muutuseid.

Metsahoolduse tulemus hakkab esimest korda omanikule vilja kandma, kui puistu on ligikaudu 25-aasta vanune. Keskealises puistus saab teha esimese ja hiljem teise harvendusraie, kus saab lõigata küttepuud ja paberipuud. Harvendusraiete käigus valitakse välja tulevikupuud. Puistu kujundamisel võiks jälgida, et see oleks mitmerindeline ja eripuuliikidega, sest teaduslikult on tõestatud, et segapuistud on märkimisväärselt tugevamad, elujõulisemad ja liigirikkamad kui puhtpuupuistud.

Metsa hooldamine ja majandamine on sihipärane töö, mille käigus tuleb üheksa korda mõõta ja üks kord lõigata!

Hea teadaMetsaomanikule

Kuna internet ja tänane Eesti metsaturg on täidetud infoküllusega, siis oleme koondanud oma kodulehele asjakohased ja usaldusväärsed leheküljed. Lisaks võite lugeda meie metsanduseksperdi arvamus BLOGI.

Teemakaardid ja informatsioon:


Metsa inventeerimisandmed interaktiivse kaardirakendusega asuvad riiklikus metsaportaalis

Kitsendused, looduskaitselised piirangud, Natura alad, muinsuskaitse objektide asukohad jm informatsioon on koondatud Maa-ameti kaardiregistrisse

Katastriplaane ja piiriprotokolle saab tellida vastava maakonna ametniku poole pöördudes SIIA

Riiklikud ametiasutused:


Keskkonnaameti poole pöördudes saab vastused metsamajandamisküsimuste ja looduskaitseliste piirangute suhtes

Kõik vajalik erametsaomanikule Erametsakeskuse kodulehelt

Puiduhindade statistika on leitav Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu kodulehelt kodulehelt

Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) saab taotleda toetusrahasid:

Äriregistrist saab kontrollida ettevõtte detaile

Keskkonnainspektsioon (lühinumber 1313) teostab järelvalvet metsas

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet - PRIA

Metsakinnistute omaniku staatust saab vaadata E-kinnisturaamatust (tasuline)

Riigimetsa Majandamise Keskus, kus lisaks riigimetsa majandamise põhimõtele leiab huvitavat ja kasulikku informatsiooni matkaradade ja ürituste kohta: RMK kodulehekülg

Seadused ja eeskirjad:


Metsaseadus

Metsa majandamise eeskiri

Veeseadus

Veeseadus

Meie meeskond

Oleme 17 aastat Eesti metsandusturul tegutsenud ettevõte, kuid meie metsanduslik taust ulatub välja 90ndate alguseni. Tänu pikaajalisele metsanduskogemusele tunneme hästi Eesti metsandussektorit ja suudame pakkuda erametsaomanikele parimaid lahendusi. Meie meeskonda kuuluvad atesteeritud taksaatorid, metsakasvatajad ja metsakorraldajad, kes teevad oma tööd armastusest metsanduse vastu.

Meie metsainimeste hulgas leiab nii kala- kui ka jahimehi, mesinikke ja hobusekasvatajaid. Kui sa soovid meie toreda ja ühtehoidva meeskonnaga liituda, siis avatud tööpakkumised asuvad siin.

Metsa illustratsioon