MIKS ON TARVIS METSA INVENTEERIDA?

Meie aitame Sul oma metsa majandada

Metsainventeerimine annab maaomanikule hea ülevaate metsa tagavarade suurusest, seisundist ja väärtusest selleks, et kavandada pikaajalisi metsamajanduslikke tegevusi. Kohustus on mets inventeerida, kui on plaanis teostada metsamajanduslikke töid nagu hooldus- ja uuendusraied. Eeltoodu ei kehti kinnistu suhtes, mille metsamaa pindala on väiksem kui 5 hektarit. Igal juhul tuleb enne metsamajanduslike tööde algust esitada Keskkonnaametile metsateatis kavandatud tööde kohta. Kui inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat, siis raiet lubav metsateatis kehtib üks aasta.

Istutustööde, kultuurihoolduse, valgustustööde jaoks ei ole kehtivate inventeerimisandmete olemasolu vajalik, samuti ei ole tarvis esitada nende tööde kohta metsateatist. Aga kui on soov taotleda nimetatud töödele toetust, siis on kehtivate metsaandmete olemasolu nõutud. Inventeerimisandmete olemasolu ei ole vajalik ning metsateatist ei pea esitama, kui aastane väljaraiutud puidukogus jääb alla 20 tihumeetri kinnistu kohta.

Metsainventeerimise ja metsamajandamiskava tellimisõigus on ainult maaomanikul. Mitte kellelgi teisel (metsaettevõte, naaberkinnistu omanik) ei ole õigust tellida inventeerimistöid metsaomaniku teadmata!MILLISTEST NÄITAJATEST KOOSNEB METSAINVENTUUR?

Metsainventuur hõlmab endas metsa jaotamist eraldisteks vastavalt puistu vanuseklassile ja liigilisele koosseisule. Iga eraldise kohta esitatakse detailne kirjeldus puistus kasvavatest puuliikidest, vanusest, kõrgusest, läbimõõdust. Lisaks kirjeldatakse järelkasvu, alusmetsa ja kahjustusi. Kogutud andmetest selgub metsaeraldise tagavara ja aastane juurdekasv.

Metsaeraldise takseerandmete näide

metsamajandamiskava ehk metsamajanduskava näidis

Antud eraldise pindala on 2,27 hektarit ning puistu asub jänesekapsa-mustika kasvukohatüübis. Esimene rinne koosneb viiest puuliigist: kask, kuusk, sanglepp, haab ja mänd, mis on peamiselt seemnetekkeline. Peapuuliik ehk enamuspuuliik, mida on puistus enim on kask. Puistu I rinne on valdavalt 80-90 aasta vanune, 24-29 meetri kõrgune ning puude rinnasdiameeter on 24-36 sentimeetrit. Eraldis kuulub I boniteeti ning aastane juurdekasv on 4 tihumeetrit hektari kohta. Eraldise kogutagavara on 711 tihumeetrit.

Metsakinnistu takseerandmetest selgub veel, et nii I kui ka II rinde kuuske on kahjustatud ulukite poolt 15% ulatuses. Puistu arenguklass on küps mets, mis tähendab, et antud eraldisel võib teostada uuendusraiet, aga kuna puistu kuulub kaitseala piiranguvööndisse, siis võib seal teostada uuendusraietest ainult turberaiet, millega tohib viia puistu täiuse esimese raiejärguga 50%-ni. Mets on inventeeritud 2019.aastal ning andmed kehtivad 2029nda aastani.

Pärast taksaatori poolt metsaandmete kogumist vormistatakse andmed ja luuakse kaart, mis saadetakse Keskkonnaagentuurile kontrollimiseks, mis pärast kontrollimist ja kinnitamist ilmuvad metsaregistri portaali.MIS SEADUS ON METSAANDMETE KOGUMISE ALUSEKS?

Metsaseadus reguleerib metsanduse üldiseid põhimõtteid. Taksaatorid jälgivad metsaandmete kogumisel Keskkonnaministri poolt väljastatud Metsa korraldamise juhendit ja selle lisasid, mis on kättesaadav riigiteataja portaalis.MIS ON METSAMAJANDAMISKAVA?

Metsamajandamiskava on kõnepruugis tuntud ka kui metsakava, raiekava või raieplaan. Metsamajandamiskava aluseks on taksaatori poolt kogutud inventeerimisandmed, mille tulemuste põhjal koostatakse koondtabelid ja teemakaardid. Lisaks andmete analüüsimisele antakse soovitused erinevate metsamajandamistööde läbiviimiseks vastavalt puistu arenguklassile ja iseärasustele järgnevaks 10 aastaks. Metsamajandamiskava koostatakse ainult juhul, kui maaomanik seda soovib, sest kava olemasolu ei ole kohustuslik, küll aga annab see hea ülevaate metsavarude ja kitsenduste kohta.MIS PEATÜKKIDEST KOOSNEB METSAMAJANDAMISKAVA?

 • Tiitelleht
 • Metsamaa plaan
 • Metsa takseerkirjeldus
 • Metsa iseloomustavad koondtabelid
 • Raiete ja uuendamisvõtete nimekirjad ja iseloomustavad tabelid

Metsa iseloomustavad koondtabelid kirjeldavad metsa olulisemaid takseertunnuste jagunemist näiteks hektaritagavara, aastase juurdekasvu, boniteedi, arenguklasside, kasvukohatüüpide lõikes.

metsamajandamiskava koondtabel

Näide koondtabelist tagavara jagunemise arenguklasside ja puuliikide kaupa. Antud tabelist selgub, et kinnistul olev mets on valdavalt küpses arenguklassis. Küpsete metsade tagavara on kokku 10 859 tihumeetrit, millest suurima tagavaraga 5478 tihumeetrit moodustub kask.
Metsakaart, metsa kaart, metsa kaardi näidis

Antud ortofotol näeme kinnistut lennukilt pildistatuna. Visuaalselt oskame teha järgmiseid üldistusi: kollakas toon tähistab lehtpuid ning roheline toon okaspuid, samuti tajume kõrgusi ja vahemaid.

Teemakaardid aitavad visuaalset paremini mõista puistu plaani määratud parameetrite suhtes.

Puistukaart, puistu ehk metsa kaart

Antud kaardil näeme jaotust peapuuliikide alusel, mis annab hea ülevaate kinnistul kasvavatest puuliikidest.KES TEOSTAB METSAHINDAMIST?

Metsahindamist tohib teostada ainult metsakorraldusettevõte, kellele on väljastatud tegevusluba. Tegevusloa olemasolu saab kontrollida Keskkonnaagentuuri kodulehelt. Metsahindamisega tegeleva taksaatori kutsetunnustus peab olema leitav Kutsekoja registrist.KUS MA SAAN ENDA KINNISTU KOHTA
KÄIVAID INVENTEERIMISANDMEID
NÄHA?

Pärast Keskkonnaagentuuri kinnitust ilmuvad metsa inventeerimisandmed metsaportaali. Ainult metsamaa omanik ja metsakorraldusega tegelevad ettevõtted näevad ID-kaardiga sisselogides täielikult metsa kohta käivaid andmeid. Teised kasutajad näevad kinnistu kohta käivat informatsiooni vaid osaliselt.

Metsaeraldise andmete vaade võõrale:

metsamajandamiskava takseerkirjeldus, takseerkirjeldus avalik

Metsaeraldise andmete vaade metsaomanikule:

metsamajanduskava takseerkirjelduse vaade metsakinnistu omanikule

KUIDAS KÄITUDA, KUI METSAOMANIKU TEADMATA ON TELLITUD METSAHINDAMINE?

Eestis on olnud juhtumeid, kus metsamaa omaniku teadmata on tellitud metsainventeerimine ning metsaomanikult nõutakse teenustööde teostamise eest tasu. Sellises olukorras tuleks käituda järgmiselt.

 • Uurida järele, mis metsakorraldusfirmas metsahindaja töötab ning küsida metsahindaja töötõendit või isikut tõendavat dokumenti.
 • Küsida avaldust (näiteks e-kiri) et näha, mis ettevõte/isik on tellinud metsainventeerimise.
 • Juhul kui metsahindamine on veel teostamata, siis tühistage tellimus.
 • Ärge makske tasu väidetavalt koostatava metsamajanduskava eest, mida Te ei ole tellinud.
 • Pöörduge otse metsakonsulendi poole, kes aitab asjast selgust saada!


KAS JA MILLAL SAAB TAOTLEDA TOETUST METSAMAJANDAMISKAVA KOHTA?

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava kohta saab taotleda toetust üks kord kümne aasta jooksul. Maaomanikul on võimalik toetust küsida ainult metsaühistu kaudu ning toetatav summa on 10 eurot metsamaa hektari kohta. Käesoleval aastal tuleb metsa inventeerimise kohta esitatada taotlus hiljemalt 16.12.2019.

Toetuse saamiseks peab esitama järgmised andmed:

 • taotlus
 • andmed inventeeritud metsamaa kohta
 • koopia metsakorraldustööde tegevusluba omava isiku metsa inventeerimise eest esitatud arvest
 • koopia arve tasumist tõendavast dokumendist

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.KUI PALJU MAKSAB METSAMAJANDAMISKAVA koostamine?

Metsahindamise teenustöö hind sõltub metsamaa suurusest ja asukohast ning töö kiireloomulisusest. Kindlasti peab arvestama asjaoluga, et takseerandmete kogumine ja vormistamine võib võtta aega mõni päev, aga andmete kinnitamine Keskkonnaagentuuri poolt võib võtta kuni 30 päeva. Kui on plaanis alustada lähiajal metsamajandamistöödega, tuleks kava tellimise peale mõelda aegsasti! Metsamaa hindamistööd ja metsamajandamiskava koostamine maksab ca 16 eur/ha, kiirtöö 26 eur/ha (hinnale lisandub käibemaks).

Huvi korral lugege ka meie kokkuvõtet metsamajandusest ning muid metsandusteemalisi kokkuvõtteid, kus on välja toodud kõik metsaomanikule vajalikud viited ning soovitused. Koostame Teile meeleldi metsamajandamiskava ning nõustame metsamajanduslike tööde planeerimisel ja vajadusel aitame ka teostamisel. Võtke meiega ühendust läbi kontaktivormi.

Metsamaa ost ja müük